Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrola zarządcza

Zarządzenie Nr 7/2011

Dyrektora Zespołu Szkolno– Przedszkolnego w Łączniku

z dnia 31 października 2011 roku

w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

 

Na podstawie art. 69. ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.); art. 14, ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz.U. Ministra Finansów,z 2009 r. Nr 15, poz. 84)

 

zarządza się, co następuje:

 

§1.

Wprowadzam w życie zasady prowadzenia w Zespole Szkolno– Przedszkolnym w Łączniku, zwanym dalej zespołem, kontroli zarządczej.

§2.

1. Kontrola zarządcza w zespole funkcjonuje w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych i przyjęte standardy przez dyrektora zespołu, uwzględniające specyfikę placówki oświatowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Kontrola zarządcza w zespole stanowi ogół działań dyrektora, jego zastępców, kierowników szkół filialnych, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań statutowych zespołu w sposób zgodny i spójny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

3. Celem kontroli zarządczej w zespole jest zapewnienie:

 1. zgodności działalności wszystkich podmiotów zespołu z przepisami prawa oraz wewnątrzszkolnymi i wewnątrz przedszkolnymi regulaminami, instrukcjami i procedurami,

 2. skuteczności działania,

 3. wiarygodności sprawozdań,

 4. ochrony zasobów zespołu,

 5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

 6. efektywności przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

 7. skuteczności zarządzania ryzykiem,

 8. stosowania skutecznych mechanizmów kontroli,

 9. bieżącego monitorowania i samooceny procesów kontroli zarządczej,

 10. szybkiego reagowania w sytuacji pojawiających się zagrożeń, ryzyk i nieprawidłowości.

§3.

1. Kontrolę zarządczą w zespole realizują następujące działania:

 1. opracowanie i wdrożenie wewnątrzszkolnych standardów i wskaźników kontroli zarządczej,

 2. opracowanie niezbędnych procedur, regulaminów i innych mechanizmów kontroli zarządczej,

 3. prowadzenie instruktarzu i szkoleń z zakresu dokumentacji regulującej system kontroli zarządczej,

 4. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 5. prowadzenie kontroli wewnętrznej wszystkich obszarów pracy zespołu,

 6. prognozowanie zagrożeń i ryzyk oraz mechanizmów ich zapobiegania,

 7. monitorowanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,

 8. składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

2. Zasady i sposoby realizacji oraz mechanizmy kontroli zarządczej regulują w zespole obowiązujące regulaminy, instrukcje, zarządzenia dyrektora i procedury, a także plany, sprawozdania i protokoły kontroli wewnętrznej. Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§4.

1. Celem zarządzania ryzykiem i podejmowania skutecznych działań eliminujących ich wystąpienie oraz w celu eliminowania skutków ich wystąpienia wprowadzam Strategię Zarządzania Ryzykiem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej, która stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. Strategię Zarządzania Ryzykiem uzupełnia „ mapa ryzyka”, która stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§5.

1. Zadania kontroli zarządczej realizują wszyscy nauczyciele i pracownicy, zatrudnieni w zespole, a za skuteczne, efektywne i adekwatne funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej odpowiedzialny jest dyrektor zespołu.

2. Kontrolę zarządczą sprawuje się w odniesieniu do danego roku kalendarzowego.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 31 października 2011r.

/dyrektor zespołu/


Załączniki do zarządzenia: