Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin samorządu uczniowskiego

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

ZESPÓŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

 

W ŁĄCZNIKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŁĄCZNIK 2011

 

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

został uchwalony przez Radą Pedagogiczną

w dniu 13.10.2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna regulaminu:

Samorząd Uczniowski działa na podstawie art. 55 Ustawy o systemie oświaty

z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996r.
z późniejszymi zmianami), Statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku oraz niniejszego regulaminu.

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia wstępne

Art.1.

 

 1. Reprezentacja uczniów szkoły przyjmuje nazwę „Samorząd Uczniowski -
  w skrócie SU”.

 2. Samorząd tworzą uczniowie szkoły klas IV – VI.

 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku.

 4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin.

 5. Warunki do działalności SU organizuje Dyrektor szkoły.

 

ROZDZIAŁ II

Organy Samorządu Uczniowskiego

 

Art. 2.

 

 1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. uczniowie klas IV – VI

 2. rady klasowe IV- VI

 3. zarząd samorządu IV – VI

 

 

 

Art. 3.

 

 1. Rady klasowe wybierane są w sposób określony przez uczniów każdej klasy, pod kierunkiem wychowawcy klasy.

 2. Rada klasowa może składać się z 3 osób.

 3. W skład Rady klasowej powinien wejść:

 1. przewodniczący,

 2. zastępca przewodniczącego,

 3. skarbnik.

 1. Zmiany w klasowych samorządach przeprowadzane SA na zebraniu klasowym w zależności od potrzeb.

 

Art. 4.

 

 1. W skład zarządu SU wchodzą:

a) przewodniczący,

b) zastępca przewodniczącego,

c) członkowie.

 

ROZDZIAŁ III

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Art.5.

 

  1. Opiekun samorządu powołany jest przez Dyrektora szkoły.

  2. Rolą opiekuna jest koordynowanie pracy samorządu, doradzanie i pomaganie
   w realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności.

  3. Opiekun przy współpracy z SU sporządza plan pracy samorządu.

  4. Opiekun samorządu po każdym półroczu sporządza sprawozdanie
   z działalności SU.

 

ROZDZIAŁ IV

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Art. 6.

 

 1. Kadencja rad klasowych trwa 1 rok.

 2. Kadencja zarządu SU trwa 1 rok.

 3. Kandydaci do zarządu SU są wybierani spośród uczniów klasy w wyborach. Liczba kandydatów nie może przekraczać 4 uczniów z oddziału.

 4. Zarząd jest wybierany przez uczniów klas IV – VI.

 5. Kandydatami do zarządu powinni być uczniowie, których zachowanie jest nienaganne (wzorowe, bardzo dobre, dobre).

 6. Wszelkie głosowania odbywają się przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.

 7. Głosowanie do zarządu SU jest:

 1. powszechne (każdy uczeń ma prawo głosu),

 2. równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia),

 3. bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos),

 4. tajne (głosujący pozostaje anonimowy).

 1. Każdy uczeń ma prawo oddać 8 głosów na wybranych przez siebie kandydatów; nie może oddać 8 głosów na tego samego kandydata.

 2. Kampania wyborcza odbywa się na terenie szkoły, na przestrzeni jednego tygodnia.

 3. Wybory muszą odbyć się przed końcem września każdego roku.

 4. W skład komisji wyborczej wchodzą:

 1. przewodniczący komisji – Dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego powołana,

 2. zastępca przewodniczącego – opiekun SU,

 3. członkowie – dwóch przedstawicieli wybranych przez opiekuna SU spośród Rad Klasowych.

 1. Głosowanie do SU odbywa się w ciągu jednego dnia.

 2. Szczegóły (regulamin) wyborów podają wychowawcy przed wyborami.

 

ROZDZIAŁ V

Praca Samorządu Uczniowskiego

Art. 7.

 

 1. Zebrania SU zwołuje opiekun samorządu.

 2. Zebranie Samorządu Uczniowskiego może być zwołane na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub przewodniczącego SU.

 3. Zebrania Samorządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w półroczu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

Art. 8.

  1. Uczniowie mają prawo do :

 1. wyłaniania w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów klasowych
  i szkolnych,

 2. występowania do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
  z wnioskami,

 3. organizacji życia szkolnego,

 4. działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z potrzebami
  i możliwościami organizacyjnymi i w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

 

Art. 9.

 

 1. Do obowiązków Samorządu należy:

 1. aktywne i zaangażowane uczestnictwo w pracach organów SU,

 2. godne reprezentowanie swojej szkoły zarówno na jej terenie jak i poza nią.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

Art. 10.

 

 1. Samorząd uczniowski posiada:

 1. regulamin SU,

 2. roczny plan pracy.